1
La dièresi
Miquel Àngel Pons

La dièresi (¨) és un signe ortogràfic que col·locam sobre la i i la u que fa que algunes paraules sonin diferent.

En les combinacions on hi trobam dièresi, per exemple en els grups güe, güi, qüe, qüi, la u sí que es pronuncia.

La dièresi en les vocals i, u d'algunes paraules serveix per indicar que no formen diftong.

No hem de posar dièresi...

- Quan toca duu accent gràfic (suís, país...)

- Quan són infinitius, gerundis, futurs i condicionals de verbs acabats en vocal més -ir. (agrair, lluiré...)

- Quan són paraules acabades en -isme i -ista. (egoisme, altruista...)

- Quan són paraules amb prefixos com anti-, auto-, contra- i altres. (antiinflamatori, contraindicació...)