1
Les classes d'oracions
Miquel Àngel Pons

Segons la intenció de qui parla (informar, demanar o expressar emocions, ordres, dubtes o desitjos), les oracions són: enunciatives, interrogatives, exclamatives, imperatives, dubitatives i desideratives.


Les oracions enunciatives són les que utilizam per informar d'un fet, una idea...

"El drac està malalt". "No vull sortir al carrer".


Les oracions interrogatives es fan servir per fer preguntes. S’escriuen amb signe d’interrogació (?) al final.

"Vens a jugar a futbol?"


Les oracions exclamatives expressen emocions (sorpresa, por, alegria, etc.). Quan s’escriuen duen el signe d’exclamació (!).

"Em fan por els fantasmes!"Les oracions imperatives expressen una ordre, un manament...

"Sortiu tots en fila".Les oracions dubitatives expressen un dubte.

"Potser trec un 10 a l'examen de dibuix".Les oracions desideratives expressen un desig.

"Com m'agradaria anar a Roma".