1
La rima i la mesura dels versos
Miquel Àngel Pons


Un vers és cada una de les línies d'un poema.

- Un poema està format per versos, que corresponen a una línia de text.
- Aquests versos s'agrupen en estrofes.

La mesura dels versos és un dels elements que contribueix a donar sonoritat als poemes.
La
mesura dels versos equival al seu número de síl·labes.


Per saber la mesura d'un vers, hem de comptar el seu número de síl·labes, però hem de pensar que només comptam fins a la darrera síl·laba tònica.

És la coincidència parcial o total d’uns sons als versos per produir un efecte de musicalitat. Pot donar-se en qualsevol posició del vers, però es produeix més freqüentment al final i entre versos que no estiguin gaire allunyats.

Dos o més versos rimen quan acaben igual a partir de la darrera vocal tònica.

Quan es repeteixen totes les lletres deim que la rima és consonant (vent – gent). Si només es repeteixen les vocals, és assonant (barca – blanca). Si no es repeteix cap vocal, és lliure.