1
El verb
CEIP Vialfàs


ELS VERBS
* Els verbs són paraules que expressen accions o estats.
Cada verb té diferents formes, el conjunt de les quals és la seva conjugació.
La forma que utilitzam per anomenar el verb és l'infinitiu.

* Cada forma verbal consta d'arrel i desinència.
L'arrel és la part invariable i expressa el significat del verb.
La desinència és la part variable que ens pot indicar la persona, el nombre, el temps i el mode.

camin-en; camin-arem; camin-àvem; dorm-iria; dorm-s; dorm-ien

1a conjugació: l'infinitiu acaba en -ar: cantar, pintar...
2a conjugació: l'infinitiu acaba en -er o en -re: ser, beure...
3a conjugació: l'infinitiu acaba en -ir: sortir, dormir...