1
La vocal neutra
Miquel Àngel Pons

A causa del canvi de a en e a l'hora de fer el plural, s’han de tenir en compte altres canvis ortogràfics.

Si es tracta de paraules derivades, per saber si cal escriure e o a s’ha de buscar l'arrel o una paraula de la mateixa família que tengui en posició tònica el so que ens fa dubtar.


Hi ha un cert nombre de paraules femenines que acaben amb -e.
base, febre, classe, fase, imatge, llebre, mare, frase, Irene, Carme...

I certes paraules masculines acaben amb -a:
dia, guàrdia, mapa, problema, papa, terra, titella...