1
Cossos geomètrics
Miquel Àngel Pons

Són cossos geomètrics els poliedres i els cossos de revolució.

Els poliedres són cossos geomètrics on totes les seves cares són polígons.

Els cossos de revolució són cossos geomètrics que s'obtenen quan es fa girar una figura plana al voltant d'un eix.

Un poliedre és regular si:
- Totes les cares són polígons regulars.
- Totes les cares són iguals.
- A cada un dels vèrtexs concorre el mateix nombre d'arestes.

Només hi ha 5 poliedres regulars


És un poliedre regular amb quatre cares que són triangles equilàters.És un poliedre regular amb vuit cares que són triangles equilàters.
És un poliedre regular amb sis cares que són quadrats.


És un poliedre regular amb dotze cares que són pentàgons regulars.


És un poliedre regular amb vint cares que són triangles equilàters.

Els elements d'un poliedre són:

- Les cares, les arestes i els vèrtexs.

Els poliedres se classifiquen en prismes i piràmides.

El prisma té dues bases poligonals, paral·leles i iguals, i diverses cares laterals que són paral·lelograms.

Els prismes se classifiquen segons com sigui el polígon que té per base: triangular, quadrangular, pentagonal...

Una piràmide té una base poligonal i diverses cares laterals que són triangles.

L'altura d'una piràmide és la distància que hi ha des del vèrtex superior a la base.

Els elements fonamentals d'un prisma són:

Les bases.
Les cares laterals.
Les arestes.
I els vèrtexs.

Els elements fonamentals d'una piràmide són:

La base.
Les cares laterals.
Les arestes.
El vèrtex superior.
La resta de vèrtexs.

El desenvolupament pla d'un cos geomètric és la figura plana que s'obté quan s'estén, sobre un pla, la seva superfície.

Els cossos de revolució són els cossos que s'obtenen quan es fa girar una figura plana al voltant d'un eix.

Els cossos de revolució són: el cilindre, el con i l'esfera.