1
Els nombres decimals
Miquel Àngel Pons

Les unitats decimals són les unitats menors que la unitat. Són la dècima, la centèsima, la mil·lèsima...

Cada unitat decimal és la dècima part de la unitat immediatament superior.Cada unitat decimal és la dècima part de la unitat immediatament superior.

1 unitat = 10 dècimes
1 dècima = 10 centèsimes
1 centèsima = 10 mil·lèsimesUn número decimal té dues parts: la part sencera a la part esquerra de la coma i la part decimal a la part dreta. Si el número decimal és més petit que 1, la part sencera valdrà zero.
Per comparar números decimals, se compara primer la part sencera i, a continuació, la part decimal començant per les dècimes.
Per sumar números decimals, es col·loquen els números en columna fent coincidir les comes, i se sumen com si fossin números naturals. La coma del resultat s'ha de posar també en la mateixa columna.

Si voleu es poden afegir zeros en els llocs buits.


Per restar números decimals, es col·loquen els dos números en columna fent coincidir les comes, i se resten com si fossin números naturals. La coma del resultat s'ha de posar també en la mateixa columna.

Si voleu es poden afegir zeros en els llocs buits.Per multiplicar un número decimal per un número natural:

- Primer realitzam la multiplicació com si fossin nombres naturals.

- Després separam en el producte tantes xifres decimals com les que tengui el factor decimal.


Per multiplicar dos números decimals:

- Primer realitzam la multiplicació com si fossin nombres naturals.

- Després separam en el producte tantes xifres decimals com les que tenguin entre els dos factors.

Per multiplicar un número decimal per 10, 100, 1.000, ... desplaçam la coma un, dos, tres... llocs cap a la dreta respectivament.

Si no hi ha xifres suficients s'hi afegeixen zeros.

Per dividir un número decimal per 10, 100, 1.000... desplaçam la coma un, dos, tres... llocs cap a l'esquerra respectivament. Si no hi ha xifres suficients posam zeros.

Per dividir un número natural entre 10, 100, 1.000... separam amb una coma, a partir de la dreta, una, dues, tres... xifres decimals respectivament. Si no hi ha xifres suficients posam zeros.


Per dividir un número decimal entre un número natural, es fa la divisió com si fossin números naturals, però quan es baixa la primera xifra decimal es posa una coma en el quocient.

Per dividir un número natural entre un número decimal, suprimim la coma del divisor i afegim tants de zeros en el dividend com xifres decimals tengui el divisor.

Per dividir un número decimal entre un número decimal, suprimim la coma del divisor i desplaçam la coma del dividend cap a la dreta tants com xifres decimals tengui el divisor. Si és necessari, afegim zeros al dividend.