1
La divisió (5è curs)
Miquel Àngel Pons


Dividir és repartir en parts iguals o esbrinar quantes vegades cap una quantitat en una altra.

Els components de la divisió són:
dividend, divisor, quocient i residu.


La divisió és exacta quan el residu és igual a zero.

Els components de la divisió exacta són:
dividend, divisor i quocient.

En una divisió exacta, el dividend és igual al divisor multiplicat pel quocient.
D = d x q

En una divisió exacta es compleixen aquestes tres equivalències:

D : d = q / D : q = d / D = d x q

Una divisió és inexacta quan el residu és diferent de zero i menor que el divisor.

Els components d'una divisió sencera són:
dividend, divisor, quocient i residu.


En una divisió inexacta, el dividend és igual al divisor multiplicat pel quocient més el residu.

El residu mai pot ser major que el divisor.

D = d x q + r


Na Joana ha estat 7 dies en una granja escola amb la seva família. El cost total ha estat de 378 €. Quin n'ha estat el cost diari (en euros)?

Resposta tipus: 22


1r. Agafam tantes xifres del dividend com xifres tengui el divisor. Si les xifres del dividend són més petites que el divisor, hem d'agafar una xifra més en el dividend.2n. Dividim el primer nombre del dividend (o els dos primers si hem hagut d'agafar una altra xifra) entre el primer nombre del divisor i comprovam si hi cap. Si no hi cap, comprobam amb el nombre anterior.


3r. Baixam la xifra següent i dividim com en la passa anterior fins que no hi hagi més xifres.

Com que ja no hi ha més nombres per baixar, hem acabat la divisió. El resultat és 51 i el residu és 1.

Na Joana té dos depòsits d'aigua per regar el jardí. En un hi ha 4000 litres; en l'altre, 3500 litres. Si cada dia consumeix 125 litres, quants de dies li durarà l'aigua del dos depòsits?

Resposta tipus: 23

Si s'envasen 2712 ous en caixes de dues dotzenes, quantes caixes es completen?

Resposta tipus: 26

En una divisió inexacta, el divisor és 295; el quocient 408 i el residu és 14. Quin és el dividend?

Resposta tipus: 2655

En una divisió exacta, si multiplicam o dividim el dividend i el divisor pel mateix nombre, el quocient no varia.


Si repartim 24 caramels entre 6 nins i els toquen 4 caramels per hom, quants de caramels haurem de repartir entre 12 nins perquè també els corresponguin 4 caramels per hom?Per dividir un nombre acabat en zeros entre 10, 100, 1000... no fa falta fer la divisió. Només basta eliminar un, dos, tres... zeros del nombre, respectivament.

Per dividir nombres acabats en zeros, se suprimeix el mateix nombre de zeros en el dividend i en el divisor, i es divideix.

Si una pista d’atletisme té 400 metres, quantes voltes han de fer els 15 atletes que corren la prova dels 10 000 metres?

Resposta tipus: 12

Quants de bidons de 30 litres podem omplir amb el contingut d'un depòsit de 13500 litres?


Resposta tipus: 55