1
Figures planes
Miquel Àngel Pons

Un polígon és una figura plana limitada per segments de recta.

Els elements d'un polígon són: els costats, els angles, els vèrtexs i les diagonals.

Una diagonal és un segment que uneix dos vèrtexs no consecutius.

El perímetre d'un polígon és igual a la suma de les longituds dels costats.

Els polígons es classifiquen segons el nombre de costats en triangles, quadrilàters, pentàgons, hexàgons, heptàgons, octàgons...


- Un polígon és regular si té tots els costats iguals i tots els angles iguals.

- Un polígon és irregular si té els costats i els angles desiguals.En els polígons regulars distinguim:

· El centre, que és el punt interior que es troba a la mateixa distància dels vèrtexs.

· L'apotema, que és el segment perpendicular que va des del centre a qualsevol dels costats.

El perímetre (P) és igual a la longitud d'un costat multiplicada pel nombre de costats.

El perímetre (P) d'un pentàgon regular fa:

P = 3 cm x 5 = 15 cm


L'angle central és l'angle determinat per dos radis consecutius.

L'angle central d'un hexàgon regular fa:

360º : 6 = 60º


El costat d'un heptàgon regular fa 4 cm. Quants cm mesura el perímetre?

Resposta tipus: 4

El perímetre d'un octàgon regular fa 144 cm. Quants cm mesura cada costat?


Resposta tipus: 11

Un triangle és el polígon que té tres costats.

Els triangles es classifiquen segons els seus costats i segons els seus angles.

Els triangles segons els costats poden ser: equilàters, isòsceles i escalens.

Els triangles segons els seus angles poden ser: rectangles, acutangles i obtusangles.

Un perímetre d'un triangle és de 36 cm. Si un dels costats fa 12,8 cm i l'altre 16,3 cm, quants de cm mesura el tercer costat?


Resposta tipus: 1,4

Un quadrilàter és un polígon que té quatre costats.

Els quadrilàters es classifiquen en paral·lelograms i no paral·lelograms.

Quants de centímetres mesura és el perímetre d'aquest quadrilàter?


Resposta tipus: 2


Quants de centímetres mesura el costat d'un quadrat de 96 centímetres de diàmetre?Resposta tipus: 54


La longitud d'una circumferència és un poc major que el triple del diàmetre. Per calcular-la, es multiplica el diàmetre per 3,14.

El valor 3,14 es designa amb la lletra 'pi'
(Π).Quants centímetres mesura la longitud d'una circumferència que té un diàmetre de 6 cm?Resposta tipus: 12,42

El perímetre d'un camp de futbol és de 160 metres. Si fa 20 metres d'amplària, quants de metres de longitud fa?


Resposta tipus: 20

El costat d'un quadrat fa 9,3 centímetres. Quants de centímetres fa el seu perímetre?


Resposta tipus: 20,9

El cercle és una figura plana limitada per una circumferència.

El perímetre d'un cercle és igual a la longitud de la circumferència.

La roda d'una bicicleta té un radi de 0,75 metres. Quants de metres avançarà en una volta?Resposta tipus: 2,45