1
Les fraccions
Miquel Àngel Pons


Una fracció expressa alguna de les parts iguals en què s'ha dividit la unitat.

Les fraccions es llegeixen anomenant, primer, el numerador i, després, el denominador.


Els termes d'una fracció són: numerador i denominador.

Quan el denominador és major que 10, es llegeix el nombre del denominador afegint la terminació -ens.

7/13 --- Set tretzens


El numerador indica el nombre de parts iguals que es prenen de la unitat.

El denominador indica el nombre total de parts iguals en què s'ha dividit la unitat.


Per llegir una fracció es llegeix primer el numerador i després el denominador amb les següents condicions:

- Si el denominador és 2 se llegeix mitjos. -Si és 3, terços. -Si és 4, quarts.- Si és 5, cinquens. - Si és 6, sisens.

I així successivament.


Per comparar dues fraccions que tenen el mateix denominador se'n comparen els numeradors.

Quan dues o més fraccions tenen el mateix denominador és major la que té el numerador més gran.


Les fraccions poden ser iguals, menors o majors que la unitat.


Les fraccions que tenen el mateix numerador i denominador són iguals a la unitat.


Les fraccions que tenen el numerador menor que el denominador són menors que la unitat.


Les fraccions que tenen el numerador major que el denominador són majors que la unitat.