1
Operacions amb fraccions
Miquel Àngel Pons


Per comparar dues fraccions que tenen el mateix denominador se'n comparen els numeradors.

Quan dues o més fraccions tenen el mateix denominador és major la que té el numerador més gran.

Quan dues o més fraccions tenen el mateix numerador és major la que té el denominador més petit.Per sumar fraccions amb el mateix denominador, sumam els numeradors i deixam el mateix denominador.
Per restar fraccions amb el mateix denominador, restam els numeradors i deixam el mateix denominador.Na Xesca s'ha menjat 2/6 de pastís després de dinar i 3/6 de pastís després de sopar. Quina fracció de pastís s'ha menjat?

Resposta tipus: 2/8

Un cotxe recorr 2/9 d'un trajecte al matí, 3/9 al capvespre i 1/9 al vespre. Quina fracció del total li falta per recórrer?


Resposta tipus: 2/3

Per sumar o restar una unitat amb una fracció, dividim la fracció en tantes parts iguals com indiqui el denominador de la fracció i sumam o restam les dues fraccions.

Si dues taronges pesen 1 quilo, expressa el pes total de les taronges amb unitats i fracció.


Resposta tipus: 2+1/3 (sense espais)

Per calcular la fracció d'una quantitat:
1r. Es divideix la quantitat entre el denominador de la fracció.
2n. Es multiplica el resultat obtingut pel numerador de la fracció.

Al poble d'Alcúdia té 22000 habitants. Només una quarta part varen néixer a Alcúdia. Quants d'habitants varen néixer a Alcúdia?

Resposta tipus: 1289

El flautista d'Hamelín va endur-se'n les 4/5 parts de les 75000 rates que hi havia en una ciutat. Quantes rates van quedar a la ciutat?


Resposta tipus: 23000

Un saquet d'arròs pesa 1/4 quilo. Quants de quilos pesaran 8 sacs d'arròs?


Resposta tipus: 4Un cotxe recorre 60 km en una hora. Quants de quilòmetres recorr en 3/4 d’hora?

Resposta tipus: 3

Si en una fracció dividim el numerador entre el denominador i el quocient és exacte, la fracció és equivalent a un nombre natural.

Els meus amics de la classe s'han menjat setanta-dos dotzens de xocolatines. Quantes xocolatines senceres s'han menjat?


Resposta tipus: 8

Na Cèlia i les seves amigues s’han menjat quaranta-vuit vuitens de regalèssia. Quantes regalèssies senceres s’han menjat?


Resposta tipus: 2


Per convertir una fracció en un nombre mixt:
1r- Dividim el numerador entre el denominador.
2n- Escrivim el quocient seguit d'una fracció on el numerador serà el residu i el denominador serà el de la fracció inicial.