1
Les fraccions
Miquel Àngel Pons


Una fracció expressa alguna de les parts iguals en què s'ha dividit la unitat.

Les fraccions es llegeixen anomenant, primer, el numerador i, després, el denominador.Els termes d'una fracció són: numerador i denominador.

Quan el denominador és major que 10, es llegeix el nombre del denominador afegint la terminació -ens.

7/13 --- Set tretzensEl numerador indica el nombre de parts iguals que es prenen de la unitat.

El denominador indica el nombre total de parts iguals en què s'ha dividit la unitat.


Per llegir una fracció es llegeix primer el numerador i després el denominador amb les següents condicions:

- Si el denominador és 2 se llegeix mitjos. -Si és 3, terços. -Si és 4, quarts.- Si és 5, cinquens. - Si és 6, sisens.

I així successivament.

Per calcular la fracció d'una quantitat:

1r. Es divideix la quantitat entre el denominador.

2n. El resultat es multiplica pel numerador.

El flautista d'Hamelín va aconseguir endur-se'n 4/5 parts del total de les rates que hi havia a la ciutat, que era de 75.000. Quantes rates varen quedar a la ciutat?

Escriu només el número de la resposta en xifres. Pensa a posar el punt als milers!!

Durant la temporada d'eclosió de les tortugues marines neixen aproximadament unes 14.400 tortugues de les quals només les 2/9 parts es converteixen en adultes. Quantes tortugues ho aconsegueixen?

Escriu només el número de la resposta en xifres. Pensa a posar el punt als milers!!

El valor decimal d'una fracció es calcula dividint el numerador entre el denominador.

Hem de tenir en compte que una fracció sempre és el quocient de dos números.

Per comparar fraccions:

1r Les passam a forma decimal.

2n Comparam els números decimals corresponents.

Dues fraccions són equivalents quan tenen el mateix valor numèric.

Quan dues fraccions són equivalents, els productes creuats dels seus termes són iguals.


1. Per amplificació:

Multiplicant el numerador i el denominador pel mateix nombre.

2. Per simplificació:

Dividint el numerador i el denominador pel mateix nombre.

D'un formatge que pesava 800 grams, na Núria se n'ha emportat 1/4, i na Marta, 2/8. Quants de grams pesa cada tros?


(Basta posis el número)

En Marc ha tirat 25 vegades a la porteria i n'ha fallat la cinquena part dels xuts. Quants de gols ha ficat?


(Basta posis el número)

Un llaurador té 80 fruiters i n'ha podat les tres quartes parts. Quants d'arbres li'n falten per podar?


(Basta posis el número)