1
Múltiples i divisors
Miquel Àngel Pons


Els múltiples d'un nombre natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar aquest nombre per altres nombres naturals 0, 1, 2, 3...

Els divisors d'un nombre s'aconsegueixen dividint el nombre per la sèrie dels nombres naturals i que la divisió sigui exacta.