1
MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ
Miquel Àngel PonsLa
multiplicació compleix les propietats commutativa, associativa i distributiva.En una multiplicació es pot canviar l'ordre dels factors i s'obté el mateix producte.En una multiplicació de tres nombres, se'n multipliquen primer dos i el resultat obtingut es multiplica pel tercer.Si se multiplica un nombre per una suma o una resta s'obté el mateix resultat que si es multiplica aquest nombre per cada un dels sumands de l'operació i se sumen o es resten els productes obtinguts.Si multiplicam el resultat d'una suma per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada sumant per aquell nombre i després ho sumam.Si multiplicam el resultat d'una resta per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada terme de la resta per aquell nombre i després el restam.

Recordarem una mica com es realitzen les multiplicacions.

En la pràctica, no escrivim els zeros finals dels productes parcials.

Quan els factors acaben en zeros, es fa la multiplicació sense zeros i s'afegeixen al final.

Els components de la divisió són: dividend, divisor, quocient i residu.

La divisió és exacta quan el residu és zero.

Els components de la divisió exacta són:
dividend, divisor i quocient.

·En una divisió exacta, el dividend és igual al divisor multiplicat pel quocient.

D = d x q

En una divisió exacta es compleixen aquestes tres equivalències:

D : d = q / D : q = d / D = d x q


Una divisió és inexacta quan el residu és diferent de zero i menor que el divisor.

Els components d'una divisió sencera són: dividend, divisor, quocient i residu.

En una divisió inexacta, el dividend és igual al divisor multiplicat pel quocient més el residu.

D = d x c + r

El residu mai pot ser major que el divisor.En una divisió exacta, si multiplicam o dividim el dividend i el divisor per un mateix nombre, el quocient no varia.

- Primer calculam els parèntesis.

- Després, les multiplicacions i les divisions.

- Per acabar, realitzam les sumes i les restes.

(15 - 4) + 3 x 2
11 + 3 x 2
11 + 6
17