1
LA MULTIPLICACIÓ I LES POTÈNCIES
Miquel Àngel Pons


Si se multiplica un nombre per una suma o una resta s'obté el mateix resultat que si es multiplica aquest nombre per cada un dels sumands de l'operació i se sumen o es resten els productes obtinguts.
Si multiplicam el resultat d'una suma per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada sumant per aquell nombre i després ho sumam.


Si multiplicam el resultat d'una resta per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada terme de la resta per aquell nombre i després el restam.


Recordarem una mica com es realitzen les multiplicacions.

En la pràctica, no escrivim els zeros finals dels productes parcials.


Quan els factors acaben en zeros, es fa la multiplicació sense zeros i s'afegeixen al final.Una potència és el resultat de multiplicar un nombre per si mateix diverses vegades.

Els termes d'una potència són la base i l'exponent.


La base és el nombre que es multiplica.
3


L'exponent és el nombre de vegades que es multiplica la base. 2

Llegim una potència de la següent manera:

- Primer llegim la base seguit de la paraula elevat.

- Després l'exponente: si és 2 deim quadrat; si és 3 deim cub, si és 4 deim quatre, i així successivament.Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants de zeros com unitats té l'exponent.
Les potències de base 10 ens serveixen per expressar, de forma abreujada, nombres molt elevats.


La descomposició polinòmica d'un nombre es pot escriure utilitzant potències de base 10.