1
Els nombres decimals
Miquel Àngel Pons


Quan mesuram longituds, pesos o temperatures, no obtenim quantitats senceres de metres, quilos o graus.

Per expressar aquestes quantitats, empram els nombres decimals.

Si dividim la unitat (U) en deu parts iguals, cada part és un dècim.

Si dividim la unitat (U) en cent parts iguals, cada part és un centèsim.

Si dividim la unitat (U) en mil parts iguals, cada part és un mil·lèsim.

Si dividim un centèsim (c) en deu parts iguals, cada part és un mil·lèsim.

S'anomenen unitats decimals a les unitats menors que la unitat. Són els dècims, els centèsims, els mil·lèsims...

Cada unitat decimal és la desena part de la unitat immediatament superior.

Cada unitat decimal és la desena part de la unitat immediatament superior.

1 unitat= 10 dècimes = 100 centèsimes = 1.000 mil·lèsimes.Un nombre decimal té una part entera i una part decimal.


Per llegir un nombre decimal, primer es llegeix la part entera i després es llegeix la parte decimal.

Si la part entera és zero, només es llegeix la part decimal.


Per comparar nombres decimals, tendrem en compte:

- És major el nombre que té una part entera major.


Per comparar nombres decimals, tendrem en compte:

- Si la part entera és igual, és major el que té una part entera major.

Per sumar nombres decimals, es col·loquen els nombres en columna fent coincidir les comes, i se sumen com si fossin números naturals. La coma del resultat s'ha de posar també en la mateixa columna.

Si voleu es poden afegir zeros en els llocs buits.

Per restar nombres decimals, es col·loquen els dos nombres en columna fent coincidir les comes, i se resten com si fossin nombres naturals. La coma del resultat s'ha de posar també en la mateixa columna.

Si voleu es poden afegir zeros en els llocs buits.


Per multiplicar un nombre decimal per un nombre natural:

- Primer realitzam la multiplicació com si fossin nombres naturals.

- Després separam en el producte tantes xifres decimals com les que tengui el factor decimal.


Per multiplicar dos nombres decimals:

- Primer realitzam la multiplicació com si fossin nombres naturals.

- Després separam en el producte tantes xifres decimals com les que tenguin entre els dos factors.


Per multiplicar un nombre decimal per 10, 100, 1.000, ... desplaçam la coma un, dos, tres... llocs cap a la dreta respectivament.

Si no hi ha xifres suficients s'hi afegeixen zeros.

En una divisió d'un nombre natural amb quocient decimal, es comença fent la divisió fins que s'obtengui el residu habitual.

1. Per treure decimals,
afegim un zero a les unitats sobrants i posam una coma en el quocient per a seguir dividint.

2. Si no aconseguim residu zero, tornam a repetir el pas anterior.

El director del CEIP Vialfàs ha comprat 18 llibres de lectura i n'ha pagat 225 euros. Quants d'euros li ha costat cada un dels llibres?


Resposta tipus: 6,2 (amb un decimal)

Quinze pilotes com aquesta pesen 114 grams. Quants de grams pesa una bolla?

Resposta tipus: 21,2 (amb un decimal)

Una capsa de 8 bolígrafs costa 34 euros. Quant d'euros val cada bolígraf?

Resposta tipus: 2,15 (amb 2 decimals)


Per dividir un nombre decimal per 10, 100, 1.000... desplaçam la coma un, dos, tres... llocs cap a l'esquerra respectivament. Si no hi ha xifres suficients posam zeros.Per dividir un nombre decimal entre un nombre natural, es fa la divisió com si fossin nombres naturals, però quan es baixa la primera xifra decimal es posa una coma en el quocient.Entre en Joan, en Martí, n'Ainhoa i n'Alba es reparteixen 10,8 €. Quants d'euros els toca a cadascun?

Resposta tipus: 8,6 (un decimal)


Una garrafa de 12 litres d'oli val 46,5 euros. Quants d'euros valen 6 litres?

Resposta tipus: 12,67 (dos decimals)