1
Els nombres enters
Miquel Àngel Pons (CEIP Vialfàs)Un nombre enter és un nombre natural precedit del signe + o del signe -.

Els nombres enters poden ser: positius i negatius.

 • Els nombres enters positius estan situats a la dreta del zero i duen el signe +.

 • Els nombres enters negatius estan situats a l'esquerra del zero i duen el signe -.

 • Diàriament empram els nombres enters, tant positius com negatius, per mesurar la temperatura, l'alçada, les plantes del edificis...  Quan representam els nombres enters sobre una recta, els nombres positius s'escriuen a la dreta del zero i els nombres negatius s'escriuen a l'esquerra del zero.  D'entre dos nombres enters, és major el que es troba situat més a la dreta de la recta numèrica.


  Per sumar a un nombre enter un altre nombre enter positiu, s'avança cap a la dreta a partir del primer nombre tantes unitats com indica el segon nombre.


  Per sumar a un nombre enter un altre nombre enter negatiu, s'avança cap a la esquerra a partir del primer nombre tantes unitats com indica el segon nombre.