1
OPERACIONS AMB NOMBRES NATURALS
Miquel Àngel PonsSi se multiplica un nombre per una suma o una resta s'obté el mateix resultat que si es multiplica aquest nombre per cada un dels sumands de l'operació i se sumen o es resten els productes obtinguts.
Si multiplicam el resultat d'una suma per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada sumant per aquell nombre i després ho sumam.


Si multiplicam el resultat d'una resta per un nombre, obtenim el mateix resultat que si multiplicam cada terme de la resta per aquell nombre i després el restam.


Recordarem una mica com es realitzen les multiplicacions.

En la pràctica, no escrivim els zeros finals dels productes parcials.


Quan els factors acaben en zeros, es fa la multiplicació sense zeros i s'afegeixen al final.

- Primer calculam els parèntesis.

- Després, les multiplicacions i les divisions.

- Per acabar, realitzam les sumes i les restes.

(15 - 4) + 3 x 2
11 + 3 x 2
11 + 6