1
Potències de base 10
Miquel Àngel PonsUna potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants de zeros com unitats té l'exponent.
Les potències de base 10 ens serveixen per expressar, de forma abreujada, nombres molt elevats.


L'expressió polinòmica d'un nombre es pot escriure utilitzant potències de base 10.