1
Les potències
Miquel Àngel PonsUna potència és el resultat de multiplicar un nombre per si mateix diverses vegades.

Els termes d'una potència són la base i l'exponent.


La base és el nombre que es multiplica.
3

L'exponent és el nombre de vegades que es multiplica la base. 2

Les potències d'exponent 2 reben el nom de quadrats.

Les potències d'exponent 3 reben el nom de cubs.

Llegim una potència de la següent manera:

- Primer llegim la base seguit de la paraula elevat.

- Després l'exponente: si és 2 deim quadrat; si és 3 deim cub, si és 4 deim quatre, i així successivament.

Una potència de base 10 és igual a la unitat seguida de tants de zeros com unitats té l'exponent.Les potències de base 10 ens serveixen per expressar, de forma abreujada, nombres molt elevats.
L'expressió polinòmica d'un nombre es pot escriure utilitzant potències de base 10.