1
Nombres i operacions (5è curs)
Miquel Àngel Pons

S'anomena decimal perquè utilitza deu símbols que representen tots els nombres.

Los deu símbols o xifres són: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Cada deu unidats d'un ordre formen una unitat de l'ordre immediatament superior.


La descomposició polinòmica d'un nombre s'expressa com a suma de la seva ordre d'unitats. Es pot fer de 2 formes:

785.604= 7CM + 8DM + 5UM + 6C + 4U = 785.604=700.000 + 80.000 + 5.000 + 600 + 4 =

7 x 100.000 + 8 x 10.000 + 5 x 1.000 + 6 x 100 + 4.

14. Forma el major número possible amb aquestes 7 xifres.


15. Forma el menor número possible amb aquestes 7 xifres.